Reklamačný poriadok 

Článok I.

Úvodné ustanovenia

1.1.  Tento Reklamačný poriadok sa vzťahuje na právne vzťahy založené uzavretím kúpnej zmluvy medzi spoločnosťou NORIA SK, S.R.O. a kupujúcim, na základe elektronickej objednávky, jej akceptácie a zaplatením kúpnej ceny. Kupujúci kúpil tovar za účelom osobnej spotreby a nie za účelom podnikania, podľa podmienok upravených vo Všeobecných obchodných podmienkach internetového obchodu www.pumps.sk .

1.2.  Tento reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti kupujúceho pri uplatnení nárokov z vád zakúpeného tovaru od predávajúceho.

1.3.  Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci počas záručnej doby. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim.


Článok II.

Vrátenie tovaru

2.1.  V zmysle ustanovenia § 12 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby oznámenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy a zakúpený tovar boli predávajúcemu doručené v uvedenej lehote. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý kupujúci uhradil za tovar vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci len v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.

2.2.  V prípade odstúpenia od zmluvy podľa bodu 2.2. tohto reklamačného poriadku je kupujúci povinný tovar vrátiť odoslaním tovaru na adresu:

Článok III.

Reklamácie

3.1.  Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba je 24 mesiacov od dátumu prevzatia tovaru, pokiaľ výrobca neustanoví dlhšiu záručnú dobu. Dlhšia záručná doba je spravidla vyznačená v záručnom liste prikladanému k tovaru. Ak nie je k tovaru vystavený záručný list, platí záručná doba 24 mesiacov. V tomto prípade pre záručný servis stačí doloženie dokladu o kúpe tovaru v spoločnosti  NORIA SK, S.R.O.

3.2.  V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytne vada, pre ktorú nemôže byť zakúpený výrobok riadne používaný alebo môže byť používaný len čiastočne, a je možné túto vadu odstrániť, má kupujúci právo na jeho bezplatnú opravu. Namiesto odstránenia vady môže kupujúci požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

3.3.  V prípade vady, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohol byť výrobok riadne používaný ako výrobok bez vady a v prípadoch stanovených príslušným právnym predpisom, má kupujúci právo na výmenu výrobku alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva má kupujúci i v prípade, ak ide síce o odstrániteľné vady, tovar však nemôže byť riadne užívaný z dôvodu opätovného vyskytnutia sa vady alebo z dôvodu väčšieho počtu vád na zakúpenom tovare.

3.4.  Reklamáciu môže kupujúci uplatniť odoslaním tovaru a všetkých obdŕžaných dokumentov na nasledovnú adresu predávajúceho: NORIA SK, S.R.O. Budovateľská 45, Prešov . Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

3.5.  Záruka sa nevzťahuje najmä na vady tovaru, ktoré vzniknú zavinením kupujúceho a ak vznikla vada alebo poškodenie:

1. preukázateľne nesprávnym používaním v rozpore s návodom na používanie alebo iným nesprávnym konaním užívateľa,

2. v prípade preukázateľne nedovolených zásahov do tovaru,

3. ak priložený záručný list alebo doklad o kúpe tovaru nesie zjavné známky prevedených zmien údajov alebo ak je na výrobku odlišné výrobné číslo od toho, ktoré je uvedené v záručnom liste alebo na doklade o kúpe tovaru,

4. ak vada vznikla bežným opotrebením,

5. pri spotrebnom tovare so stanovenou lehotou použitia podľa zvláštnych právnych predpisov, pokiaľ je takáto reklamácia uplatňovaná po uplynutí tejto lehoty,

6. pri živelných katastrofách.

3.6.  Reklamáciu je možné vybaviť v prípade preukázania nasledujúcich skutočností:

1. že sa vada vyskytla v záručnej dobe; za účelom preukázania tejto skutočnosti predloží kupujúci doklad o kúpe tovaru, pokiaľ bola v záručnom liste uvedená záručná doba dlhšia ako 24 mesiacov kupujúci záručný list,

2. že kupujúci kúpil výrobok od predávajúceho a za akú cenu, za týmto účelom kupujúci predloží platný doklad o kúpe tovaru s vyznačeným dátumom predaja preukazujúci nákup reklamovaného tovaru v spoločnosti predávajúceho,

3. že je výrobok vadný, za týmto účelom kupujúci predloží vadný výrobok predávajúcemu.


Ak nebude ktorákoľvek z uvedených podmienok riadne splnená, nebude reklamácia tovaru uznaná ako oprávnená.

3.7.  Predávajúci zašle kupujúcemu pri uplatnení reklamácie podľa tohto reklamačného poriadku a v súlade s ním, potvrdenie. Predávajúci zašle kupujúcemu o vybavení reklamácie písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa bezvadného uplatnenia reklamácie.

3.8.  Reklamácie sú vybavované bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa bezvadného uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, ako keby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.

3.9.  Práva a povinnosti zmluvných strán týmto reklamačným protokolom výslovne neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami právnych predpisov Slovenskej republiky.